ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงาน "รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ แบบ GREAT MODEL กลวิธีพิชิตผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร์" ของครูกาญจนา เครือแตง ครูโรงเรียนวัดทุ่งน้อย (อ่าน 278) 29 ธ.ค. 65
เผยแพร่ผลงาน "การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กรณีศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งน้อย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์" (อ่าน 476) 05 ก.ย. 65
เผยแพร่ผลงาน "การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของ โรงเรียนวัดทุ่งน้อย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์" (อ่าน 456) 05 ก.ย. 65
เผยแพร่ผลงาน Tungnoi 3s model การบริหารโรงเรียนสุจริต ของนางทิพย์วัลย์ กรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งน้อย (อ่าน 578) 30 มิ.ย. 65
เผยแพร่ผลงาน กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice สำหรับครู เรื่อง "เดินอย่างมด ไม่คดเหมือนงู" (อ่าน 962) 19 พ.ย. 64
เผยแพร่ผลงาน TUNGNOI Model สร้างสรรค์คนดี สู่วิถีธรรม (อ่าน 1059) 17 พ.ย. 64